099967
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
16
123
381
98734
2665
3151
99967

Vaše IP adresa: 3.236.241.39
2023-03-23 04:29

Přijímání dětí

 

LETÁČEK ZÁPIS MŠ

 

14.3.2023

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ MĚSTO TOUŠKOV 

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PROBĚHNE V KAMCELÁŘI MŠ:

 • v úterý 11.4.2023 – od 10:00hod. do 15:00hod.
 • ve středu 12.4.2023 – od 10:00hod. do 10:00hod.

 

PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

 • v úterý 2.5.2023 od 10:30 hod. do 16:00 hodin
 • ve středu 3.5.2023 od 10:30 hod. do 14:00hod.

požaduje MŠ předložení:

 • rodného listu dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, nebo zmocněného zástupce
 • doklad o bydlišti dítěte v Městě Touškově (pouze v případě, že rodiče nemají bydliště v Městě Touškově a spádových obcích a dítě ano).

Rozhodnutí u přijatých dětí bude oznámeno na vstupních vrátkách do MŠ a na webových stránkách MŠ (www.msmestotouskov.cz) od 25.5.2023 po dobu 15-ti dnů.

V seznamu nebudou uvedena jména, dítě zde bude uvedeno pod registračním číslem, které je uvedeno v záhlaví žádosti. Číslo si uchovejte.

 

ABY MOHLA MŠ ZAJISTIT DOSTATEČNÝ POČET MÍST,

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSUD NEMAJÍ V MĚSTĚ TOUŠKOVĚ TRVALÝ POBYT, ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI

NA MĚÚ MĚSTO TOUŠKOV.

POKUD NEMAJÍ OBYVATELÉ LOKALITY ,,TOUŠKOVSKÝ HÁJ“ PROZATÍM MOŽNOST TRVALÝ POBYT ZŘÍDIT, STAČÍ U ZÁPISU DOLOŽIT NĚKTERÝ Z DOKUMENTŮ PROKAZUJÍCÍ I BUDOUCÍ POBYT NA ADRESE V MĚSTĚ TOUŠKOVĚ (kupní smlouvu, smlouvu o smlouvě aj.)

--------------------------------------

PODROBNÉ INFORMACE:

Kompletní dokumentaci včetně podrobných informací obdrží zákonní zástupci při  vydávání žádostí zde v MŠ. Odevzdaná dokumentace musí být řádně vyplněna, podepsána a musí obsahovat:

 1. Evidenční list – vyplněný a PODEPSANÝ  + POTVRZENÍ PEDIATRA

(Na zadní straně Evidenčního listu nechte dětským lékařem potvrdit Vyjádření lékaře.Tato kolonka se týká řádného očkování Vašeho dítěte, alergií nebo dalších sdělení a informací dětského lékaře o Vašem dítěti.

Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§34 odst.5, zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, MUSÍ být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 1. Přihlášku dítěte do MŠ
 2. Rodný list dítěte a kartičku ZP – ke kontrole údajů

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k dlouhodobému pobytu na území České republiky delším, než 90 dnů) ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE ZÁVAZNÝ A JE NEZBYTNÉ JEJ DODRŽET. MIMO TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ DÍTĚ PŘIJMOUT POUZE V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY A PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ SE ZÁSTUPKYNÍ ŘEDITELKY POVĚŘENOU VEDENÍM MŠ MĚSTO TOUŠKOV.

 

Pokud nebude dítě do MŠ přijato, má možnost se zákonný zástupce seznámit  s podklady pro vydání rozhodnutí

 (týká se pouze nepřijatých dětí, zákonný zástupce bude kontaktován e-mailem nebo telefonicky)

Dle ustanovení § 36 ost. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí do mateřské školy v kanceláři  MŠ  (starší budova – 1.patro)

dne 17.5.2023 od 10:30 do 12:00 hod.

Jestliže se z vážných osobních důvodů nemůžete ve stanoveném termínu dostavit a máte zájem se ke spisu vyjádřit, je možné telefonicky dohodnout náhradní termín na tel.č. 377 922 270 nebo 774 237 880  u Bc. J.Štulcové – po – čt po 10:00hod.

 

Rozhodnutí u nepřijatých dětí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v kanceláři MŠ Město Touškov dne 25.5.2023 od 9:00 do 11:00hod.

Rodiče dětí, které budou k docházce přijaty, si stáhnou z webových stránek přihlášku ke stravování a vyplní ji. Společně s dokladem o zřízeném souhlasu s inkasem ji odevzdají nejpozději do konce června 2023 ved.školní jídelny p. K.Müllerové (již v průběhu měsíce srpna dochází k první platbě).

 

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/2024 činí 750,- Kč

Denní stravné 48,- Kč pro věkovou skupinu 3 – 6 let, děti starší 6 let 54,- Kč.

PROSÍME  VŠECHNY  ŽADATELE, ABY  DOKUMENTY  NEOHÝBALI  A  VRÁTILI  JE V  DESKÁCH, SE KTERÝMI  JE  OBDRŽELI. 

----------------------------

Spádovost Základní a Mateřské školy Město Touškov upravuje § 179 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

Spádové obce pro MŠ Město Touškov:

Město Touškov, Kůští, Čemíny, Újezd nade Mží

Zákonný zástupce dokládá spádovost občanským průkazem. Pokud má dítě trvalý pobyt ve spádové oblasti a zákonný zástupce nikoliv, doloží trvalý pobyt dítěte dokladem vydaným MěÚ Město Touškov.

 

Dle §34 se předškolní vzdělávání

 • organizuje pro děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
 • od 1.9.2018 se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu
 • případě volné kapacity mohou být ve výjimečných případech přijaty děti mladší 3 let, a to děti narozené do konce  kalendářního roku 2018. Dítě, které dovrší věku tří let v dalším kalendářním roce.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání

má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení docházky


Ředitelka organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže


• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování ( §123 zákona 561Sb) ve stanoveném termínu.
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( s účinností od 1.9.2017).Dokumenty ke stažení:

Co dítě potřebuje ve školce

Před nástupem do MŠ natrénujte tyto dovednosti