155953
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
65
185
1004
153775
4070
4647
155953

Vaše IP adresa: 3.235.20.185
2024-05-25 13:51

Přijímání dětí

 

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat 10. dubna 2024 v Mateřské škole Město Touškov, ulice Polní 95.

Součástí bude vydávání dokumentů potřebných k zápisu dětí do MŠ Město Touškov, které je nutné vyplnit, podepsat a nechat potvrdit lékařem.

Samotný zápis se bude konat v květnu.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - třída pro nejmenší děti - šedá budova, přízemí, třída "ZAJÍČCI".

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ - žlutá budova, kancelář vedle třídy berušek

 

Leták MŠ vydávání žádostí DOD a zápis

 

 

 

----------------------------

Spádovost Základní a Mateřské školy Město Touškov upravuje § 179 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

Spádové obce pro MŠ Město Touškov:

Město Touškov, Kůští, Čemíny, Újezd nade Mží

Zákonný zástupce dokládá spádovost svým občanským průkazem. 

 

Dle §34 se předškolní vzdělávání

  • organizuje pro děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok
  • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
  • od 1.9.2018 se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu
  • případě volné kapacity mohou být ve výjimečných případech přijaty děti mladší 3 let, a to děti narozené do konce kalendářního roku 2018. Dítě, které dovrší věku tří let v dalším kalendářním roce.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany    jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,  a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání

má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku  v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Individuální vzdělávání dítěte

(1)

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen  toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3)

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4)

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5)

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6)

Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7)

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení docházky


Ředitelka organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže


• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování ( §123 zákona 561Sb) ve  stanoveném termínu.
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( s účinností od 1.9.2017).

_______________________________________________________________________________________________

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/2024 činí 750,- Kč

Denní stravné 48,- Kč pro věkovou skupinu 3 – 6 let, děti starší 6 let 54,- Kč.

_______________________________________________________________________________________________

Dokumenty ke stažení:

 Co by mělo umět dítě při nástupu do školky

Co bude potřebovat dítě do školky