071667
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
63
134
310
70596
3001
3716
71667

Vaše IP adresa: 3.238.24.209
2022-06-29 12:33

Přijímání dětí

25.5.2022

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ZDE

 

Zákonní zástupci přijatých dětí si stáhnou Přihlášku ke stravování a společně se souhlasem k inkasu u svého bankovního ústavu ji odevzdají do 20.6.2022 vedoucí školní jídelny p. K.Müllerové (první platba probíhá zálohově již v měsíci srpen).

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

25.2.2022

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023

 

Přehled termínů k zápisu v MŠ:

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PROBĚHNE:

 • v pondělí 11.4.2022 – od 9:00hod. do 11:00hod.
 • v úterý 12.4.2022 – od 10:30hod. do 14:30hod.

PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:

 • v pondělí 2.5.2022 od 11:00 hod. do 16:00 hodin
 • v úterý 3.5.2022 od 11:00 hod. do 14:00hod.

 

požaduje MŠ předložení:

 • rodného listu dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává, nebo zmocněného zástupce
 • doklad o bydlišti dítěte v Městě Touškově (pouze v případě, že rodiče nemají bydliště v Městě Touškově a spádových obcích a dítě ano).

Rozhodnutí u přijatých dětí bude oznámeno na vstupních vrátkách do MŠ a na webových stránkách MŠ (www.msmestotouskov.cz) od 25.5.2022 po dobu 15-ti dnů.

V seznamu nebudou uvedena jména, dítě zde bude uvedeno pod registračním číslem, které je uvedeno v záhlaví žádosti. Číslo si uchovejte.

 

ABY MOHLA MŠ ZAJISTIT DOSTATEČNÝ POČET MÍST,

ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ DOSUD NEMAJÍ V MĚSTĚ TOUŠKOVĚ TRVALÝ POBYT, ABY TAK NEPRODLENĚ UČINILI NA MĚÚ MĚSTO TOUŠKOV.

POKUD NEMAJÍ OBYVATELÉ LOKALITY ,,TOUŠKOVSKÝ HÁJ“ PROZATÍM MOŽNOST TRVALÝ POBYT ZŘÍDIT, STAČÍ U ZÁPISU DOLOŽIT NĚKTERÝ Z DOKUMENTŮ PROKAZUJÍCÍ I BUDOUCÍ POBYT NA ADRESE V MĚSTĚ TOUŠKOVĚ (kupní smlouvu, smlouvu o smlouvě aj.) – NUTNO VŠAK PŘEDEM ZKONTAKTOVAT ZÁSTUPKYNI ŘEDITELKY BC.J.ŠTULCOVOU  a o tomto faktu ji  informovat  (telefonujte po 10hod.).

 

Obecné informace k podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Město Touškov, součásti ZŠ a MŠ Město Touškov

 

Dle §34 se předškolní vzdělávání

 • organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
 • od 1.9.2018 se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu
 • případě volné kapacity mohou být ve výjimečných případech přijaty děti mladší 3 let, a to děti narozené do konce kalendářního roku 2019. Dítě, které dovrší věku tří let v dalším kalendářním roce, může být přijato v případě volné kapacity od 1. 1. 2023.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy a tuto skutečnost nahlásí řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem docházky

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání

má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Individuální vzdělávání dítěte

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Spádovost Základní a Mateřské školy Město Touškov

upravuje § 179 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)

 

Spádové obce pro MŠ Město Touškov:

Město Touškov, Kůští, Čemíny, Újezd nade Mží

Zákonný zástupce dokládá spádovost občanským průkazem. Pokud má dítě trvalý pobyt ve spádové oblasti a zákonný zástupce nikoliv, doloží trvalý pobyt dítěte dokladem vydaným MěÚ Město Touškov.

 

Na zadní straně Evidenčního listu nechte dětským lékařem potvrdit Vyjádření lékaře.

Tato kolonka se týká řádného očkování Vašeho dítěte, alergií nebo dalších sdělení a informací dětského lékaře o Vašem dítěti.

Mateřská škola může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§34 odst.5, zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

 

Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, MUSÍ být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k dlouhodobému pobytu na území České republiky delším, než 90 dnů) ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

            TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE ZÁVAZNÝ A JE NEZBYTNÉ JEJ DODRŽET. MIMO TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ DÍTĚ PŘIJMOUT POUZE V PŘÍPADĚ VOLNÉ KAPACITY A PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ SE ZÁSTUPKYNÍ ŘEDITELKY POVĚŘENOU VEDENÍM MŠ MĚSTO TOUŠKOV.

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty, které obdržíte v mateřské škole, řádně vyplňte, opatřete podpisy obou rodičů / zákonných zástupců

dítěte.

Pokud jsou rodiče rozvedeni, a vystupují ve shodě, stačí podpis jeden.

V případě napadení přijetí dítěte do MŠ druhým ze zákonných zástupců, je nutné přijímací řízení zastavit do doby rozhodnutí správního orgánu  - okresního soudu ČR.

Pokud nebude dítě do MŠ přijato, má možnost se zákonný zástupce seznámit  s podklady pro vydání rozhodnutí(týká se pouze nepřijatých dětí, zákonný zástupce bude kontaktován e-mailem nebo telefonicky)

 

Dle ustanovení § 36 ost. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí do mateřské školy v kanceláři  MŠ  (starší budova – 1.patro)

dne 19.5.2022 od 10:30 do 15:00 hod.

Jestliže se z vážných osobních důvodů nemůžete ve stanoveném termínu dostavit a máte zájem se ke spisu vyjádřit, je možné telefonicky dohodnout náhradní termín

na tel.č. 377 922 270 nebo 774 237 880  u Bc. J.Štulcové – po – čt po 10:00hod.

 

Rozhodnutí u nepřijatých dětí si zákonný zástupce vyzvedne osobně v kanceláři MŠ Město Touškov dne 26.5.2022 od 8:00 do 12:00hod.

 

PROSÍME  VŠECHNY  ŽADATELE, ABY  DOKUMENTY  NEOHÝBALI  A  VRÁTILI  JE

V  DESKÁCH, SE KTERÝMI  JE  OBDRŽELI. DĚKUJEME

 

Rodiče dětí, které budou k docházce přijaty, si stáhnou z webových stránek přihlášku ke stravování a vyplní ji. Společně s dokladem o zřízeném souhlasu s inkasem ji odevzdají nejpozději do konce června 2022 ved.školní jídelny p. K.Müllerové (již v průběhu měsíce srpna dochází k první platbě).

Úplata za vzdělávání ve školním roce 2022/2023 činí 580,- Kč

Denní stravné 48,- Kč pro věkovou skupinu 3 – 6 let, děti starší 6 let 54,- Kč.

 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS

Reg. kódy přijatých uchazečů:

U28/22

------------------------------------------

 

V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina ze dne 21.3.2022 vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Město Touškov tzv. ,,zvláštní zápis" (podrobné info viz.příloha).

Týká se pouze občanů, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 

K zápisu je potřeba doložit:

 • vízový doklad dítěte a totožnosti zákonného zástupce (nebo doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat); jako doklad totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument
 • doložení místa pobytu dítěte ke stanovení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování ad.)
 • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání 
 • Evidenční list dítěte obsahující potvrzení lékaře o očkování dítěte (kromě dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání) – dokumenty obdrží zákonný zástupce v MŠ Město Touškov při vydávání žádostí 24.5.2022 od 13:00 do 15.00hod.

 

Kritéria pro přijetí:

- dítě, které ke 31.8.2022 dosáhlo 3 roky věku

- dítě s pobytem ve spádové oblasti

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení docházky


Ředitelka organizace může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže


• se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
• ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, nebo úplatu za školní stravování ( §123 zákona 561Sb) ve stanoveném termínu.
• Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné ( s účinností od 1.9.2017).Dokumenty ke stažení:

Zvláštní zápis oznámení

Co dítě potřebuje ve školce

Před nástupem do MŠ natrénujte tyto dovednosti