163047
Dnes
Včera
Tento týden
Minulý týden
Tento měsíc
Minulý měsíc
Celkem
52
145
435
162060
987
4786
163047

Vaše IP adresa: 44.213.60.33
2024-07-12 15:28

Úplata za vzdělávání

21.6.2024

Pro školní rok 2024/2025 je úplata za vzdělávání stanovena ve výši 1000,- Kč měsíčně.


22.8.2023

KALKULACE NÁKLADŮ PRO ŠK.ROK 2023/2024

 

Úplata v MŠ:

 

Úplata za vzdělávání se stanoví vždy pro následující školní rok.
Pro školní rok 2023/2024 je úplata za vzdělávání stanovena na 750,- Kč měsíčně.
Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit úplatu předem, a to do 20. dne předchozího měsíce.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, náklady na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY

Od úplaty za vzdělávání je osvobozen:
a) Od 1.9.2017 se vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 123, odst.2)
b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi 1),
c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 2),
d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči 2) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče 3), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

1) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
2) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
3) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 363/ 2019 Sb.a Vyhlášky č. 214/2012 Sb., § 6, odst.6